მონიტორინგი

SMO-Pharmina-ს  მონიტორებს აქვთ სამედიცინო განათლება, სხვადასხვა ნოზოლოგიის კლინიკური კვლევის მონიტორინგის ორ წელზე მეტი გამოცდილება და თავისუფლად ფლობენ ინგლისურ ენას. მათი მთავარი ფუნქციებია მარეგულირებელ სააგენტოსთან ურთიერთობა და კვლევითი ცენტრების მონიტორინგი I-IV ფაზის, სამედიცინო აპარატურის შესწავლის და ბიოექვივალენტობის კვლევებში. ზემოთაღნიშნული უზრუნველყოფს კლინიკური კვლევის მიუკერძოებელ და ეფექტურ მონიტორინგს.