კვლევითი ცენტრების მენეჯმენტი

SMO-Pharmina-ს მიერ კვლევითი ცენტრების მენეჯმენტი უზრუნველყოფს:

  • ცენტრებისა და მკვლევარების მხრიდან პროტოკოლის დაცვას, 
  • GCP-ის მოთხოვნებით ხელმძღვანელობას, 
  • სწრაფ “start-up”-ს და პაციენტების შერჩევას, 
  • ზუსტ დოკუმენტაციის წარმოებას.

11 წლის განმავლობაში  SMO-Pharmina-ს დახმარებით გაიზარდა GCP სტანდარტით მომუშავე კვლევითი ცენტრების რიცხვი. SMO-Pharmina  კვლევით ცენტრებთან მედიცინის ყველა დარგში თანამშრომლობს.
SMO-Pharmina პროტოკოლის და სპონსორის მოთხოვნების მიხედვით არჩევს GCP-ის პრინციპებით მომუშავე კლინიკებს, რომელთაც შეუძლიათ კვლევის შესაბამისი პაციენტების შერჩევა და მენეჯმენტი. იხილეთ: პარტნიორი კლინიკები

 

ჩვენ უზრუნველვყოფთ პროექტის მართვას დაწყებიდან დასრულებამდე: მოლაპარაკებას ხელშეკრულებაზე სწრაფ ტემპებში, ბიუჯეტის დაგეგმვას, მარეგულირებელი დოკუმენტაციის მომზადებას და კვლევითი ცენტრების აქტივაციის დაგეგმვას, რაც გულისხმობს კვლევის გუნდის ტრენინგს GCP სტანდარტების და კვლევა-სპეციფიური პროცედურების მიხედვით. კვლევის განმავლობაში რეგულუარული შიდა მონიტორინგი და შიდა აუდიტი უზრუნველყოფს მონაცემთა სიზუსტეს და მინიმუმამდე დაჰყავს დარღვევები, რაც მუშაობას უადვილებს  როგორც კვლევის გუნდს, ასევე სპონსორს. იხილეთ: პროექტების მართვა

SMO-Pharmina-ს  ყველა კოორდინატორს აქვს სამედიცინო განათლება, სხვადასხვა ფაზის კლინიკურ კვლევაში მონაწილეობის გამოცდილება და თავისუფლად ფლობს ინგლისურ ენას. ჩვენი ყველა კოორდინატორი ტრენირებულია GCP სტანდარტის მიხედვით და აქვს GCP ტრენინგის ჩატარების გამოცდილება. იხილეთ: კვლევის კოორდინატორი

 SMO-Pharmina უზრუნველყოფს დროულ და ეფექტურ მოლაპარაკებებს კვლევით ცენტრებთან. კომპანიის იურიდიული სამსახურის მიერ შექმნილი ხელშეკრულებები ითვალისწინებს ადგილობრივი და საერთაშორისო კანონმდებლობის შესაბამის მოთხოვნებს.

 

 

SMO-Pharmina განსაზღვრავს კვლევის ბიუჯეტს სპონსორის/CRO-სთვის პროტოკოლის და ადგილობრივი მოთხოვნების შესაბამისად. SMO  უზრუნველყოფს დროულ და ეფექტურ მოლაპარაკებას კვლევით ცენტრებთან.

 

SMO-Pharmina ახდენს ჩატარებული სამუშაობის ფინანსურ დაანგარიშებას, შესაბამისი საბუთების მომზადება-წარდგენას და ანაზღაურებას კვლევაში ჩართულ ყველა მხარისათვის მოქმედი ხელშეკრულებების თანახმად და ადგილობრივი საგადასახადო მოთხოვნების გათვალისწინებით, რომლის მონიტორინგსაც ახორციელებენ დამოუკიდებელი საგადასახადო ექსპერტები. 

SMO-Pharmina მეთვალყურეობას უწევს კვლევით ცენტრებში პაციენტების ჩართვის სიხშირეს და საჭიროების შემთხვევაში, სთავაზობს შესაფერისი პაციენტების მოზიდვას რეფერალური კლინიკების და ექიმების ფართო ქსელის საშუალებით.

 

ჩვენ უზრუნველვყოფთ კლინიკების სწორ მუშაობას ადგილობრივი საკანონმდებლო მოთხოვნებით და GCP სტანდარტების დაცვით, რაც მოიცავს საიტების კონსულტაციას ეთიკური კომისიის შექმნასა და მის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით.

 

 

SMO-Pharmina  კლინიკური კვლევის ცენტრებს უზრუნველყოფს სამედიცინო დანიშნულების საქონლით, კვლევისთვის საჭირო ტექნიკური ინვენტარით და  ეხმარება მიმდინარე ტექნიკური და მეტროლოგიური სტანდარდარტების დაცვაში. 

საჭიროების შემთხვევაში, SMO-Pharmina უზრუნველყოფს კლინიკებში კვლევისთვის საჭირო დამხმარე მედიკამენტების და სამედიცინო მასალების შესყიდვა-მიწოდებას.

 

 

ჩვენ უზრუნველვყოფთ საკვლევი პროდუქტისა და კვლევისთვის საჭირო სხვა მასალების მიღებას, შენახვას და კვლევით ცენტრებში განაწილებას ტემპერატურის კონტროლირებულ  პირობებში, ასევე მედიკამენტების გამოხმობას და განადგურებას ორგანიზაციის SOP-ების, სპონსორის და მარეგულირებელი ორგანოების მოთხოვნებით, კარგი შენახვის (GSP) და კარგი დისტრიბუციის პრაქტიკის (GDP) დაცვით. იხილეთ: ფარმაცევტული საწყობი

 

ჩვენი ორგანიზაცია უზრუნველყოფს კლინიკურ კვლევის  პროდუქტის უსაფრთხოებას დისტრიბუციის ყველა ეტაპზე ორგანიზაციის SOP-ების, სპონსორის და მარეგულურიებელი ორგანოების მოთხოვნებით და კარგი დისტრიბუციის პრაქტიკის (GDP) დაცვით. იხილეთ: გადაზიდვის სერვისი

ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე დიაგნოსტიკური აპარატურით, რომელზეც სრულდება სხვადასხვა ტიპის ჰემატოლოგიური, ბიოქიმიური, იმუნოლოგიური და კოაგულაციური კვლევები. ლაბორატორია მონაწილეობს გარე და ლაბორატორიათაშორისი კონტროლის სქემებში და მუდმივად ახორციელებს შიდა ლაბორატორიულ კონტროლს. იხილეთ: კლინიკური ლაბორატორია

 

საჭიროების შემთხვევაში SMO-ს შეუძლია კვლევის დოკუმენტების დაარქივება ადგილობრივი SOP-ების, სპონსორის და მარეგულირებელი მოთხოვნების შესაბაბისად.

 

SMO-Pharmina თანამშრომლობს სერტიფიცირებულ თარჯიმნებთან და სთავაზობს დამკვეთს კვლევისთვის საჭირო ყველა  სამედიცინო/არასამედიცინო დოკუმენტის თარგმნას და ნოტარიულ დამოწმებას.