აუდიტის ისტორია

დაარსებიდან დღემდე SMO-Pharmina-ს მართვის ქვეშ მყოფ კლინიკურ კვლევაში მონაწილე ცენტრებს ჩაუტარდათ 140-ზე მეტი აუდიტი. CRO–სა და სპონსორის მიერ შერჩეული აუდიტორების მიერ დადებული დასკვნების თანახმად, ცენტრებში არ გამოვლენილა კრიტიკული და მნიშვნელოვანი დარღვევები. ორ ცენტრს ჩაუტარდა FDA ინსპექცია, რის შემდგომაც არ გაცემულა ფორმა 483.

SMO-Pharmina ყოველწლიურად ინსპექტირდება ISO-ს საერთაშორისო აუდიტორისა და კონტრაქტორი CRO-ების მიერ.