პროექტების მართვა

ჩვენ უზრუნველვყოფთ პროექტის მართვას დაწყებიდან დასრულებამდე.
პროექტის მენეჯერი პასუხისმგებელია კვლევაში მონაწილე ყველა ცენტრის ზედამხედველობასა და მართვაზე ქვეყნის მასშტაბით. მისი ჩართულობა იძლევა პროექტის სწრაფი იმპლემენტაციის გარანტიას.  SMO-Pharmina-ს პროექტის მენეჯერი უზრუნველყოფს:

  • ხელშეკრულების გაფორმებას ოპტიმალურ ვადებში;
  • ბიუჯეტის დაგეგმვას;
  • მარეგულირებელი დოკუმენტაციის მომზადებას;
  • კვლევითი ცენტრის აქტივაციას;
  • კვლევის გუნდის ტრენინგს GCP სტანდარტების და კვლევა-სპეციფიური პროცედურების მიხედვით;
  • რეგულარულ შიდა მონიტორინგს და შიდა აუდიტს;
  • პროექტის ეფექტურ დასრულებას.

კვლევის განმავლობაში რეგულარული შიდა მონიტორინგი უზრუნველყოფს მონაცემთა სიზუსტეს და შეუსაბამობების მინიმუმამდე დაყვანას.

ლოჯისტიკური, არქივის და ლაბორატორიის მხარდაჭერის საჭიროებისას ჩვენი პროექტის მენეჯერები უზრუნველყოფენ ორგანიზაციის სხვადასხვა დეპარტამენტის დროულ ჩართვას, რაც უზრუნველყოფს პროექტის ეფექტურ და უწყვეტ მიმდინარეობას.